Minst 10 000 nya bostäder, minst 20 000 fler arbetstillfällen och 15 000 fler studenter till år 2030. Det vill Huddinge och Botkyrka kommuner uppnå i Flemingsberg tillsammans med Stockholms läns landsting.

Samtliga tre fullmäktige har nu fattat beslut om ett gemensamt utvecklingsprogram för Flemingsberg som sträcker sig fram till år 2050. Fem övergripande utvecklingsmål med sikte mot 2050 ska bidra till att visionen för Flemingsberg nås – och att Flemingsberg därmed stärker sin roll som regional stadskärna. Redan idag är Flemingsberg ett av Stockholmsregionens största och viktigaste utvecklingsområden med stark tillväxt.

– Vi vill att 2050 ska Flemingsberg vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Det ska vara en självklar etableringsplats för ett kunskapsintensivt näringsliv och en stadskärna med ett brett utbud av kultur, restauranger, nöjen och handel, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Konkreta delmål till 2030
För att säkerställa att utvecklingsmålen för 2050 nås, har konkreta delmål tagits fram, vilka innebär att det redan 2030 ska finnas:

  • Ett utbud av stadskvaliteter för minst 100 000 invånare.
  • Tre nya kluster med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentligt och civilsamhälle.
  • Minst 20 000 fler arbetstillfällen, varav 5 000 inom kunskapsintensiva branscher.
  • 15 000 fler studenter inom befintliga och nya akademier och ett dubblerat antal forskningscentrum som har samverkan mellan olika akademier
  • Minst 10 000 nya bostäder. 85 procent av invånarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Flemingsberg.
  • Andel resor med gång, cykel- och kollektivtrafik ska uppgå till minst 70 procent och andelen invånare som känner tillit till andra människor ska uppgå till minst 90 procent.

– Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett unikt pilotprojekt för att bygga en verklig stad, med bra kollektivtrafik, attraktiva bostäder med tillgång till såväl bra restauranger och handel som akademi och grönområden. Det är svårare än man tror att uppnå verklig stadskvalitet i ett område som historiskt planerats som förort. Målet är att stärka tillväxten av jobb, forskning, företagande och livskvalitet i södra länet och på så vis få både bättre balans och bättre miljö, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Nästa steg blir att ta fram en utvecklingsplan och arbeta vidare med utvecklingen av stadskärnan.

Utvecklingsprogram 2050

Utvecklingsprogrammet ska ge tydliga planeringsförutsättningar för Flemingsbergs utveckling genom fem delmål. Fram till 2050 ska Flemingsberg ha en levande stadskärna, vara ett självklart etableringsval, en öppen universitetsstad, en eftertraktad livsmiljö och ha en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Arbetet leds av Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun tillsammans.

Läs utvecklingsprogrammet