Nu ska det bli enklare att röra sig mellan Alfred Nobels Allé och Björnkulla. I den nya Trafikplats Högskolan ingår både cirkulationsplatser och nya gång- och cykelvägar.

Ett nytt vägavsnitt ska knyta samman Alfred Nobels Allé och Björnkulla, via en rondell över Huddingevägen. Trafikverket arbetar tillsammans med Huddinge kommun för att förverkliga trafiklösningen till år 2021.

Fler passager 
Den nya trafikplatsen innebär nya möjligheter att korsa Huddingevägen för bussar, bilar och inte minst gående och cyklister. Här blir det tvåfiliga anslutningar med separata gång- och cykelbanor samt trädplanteringar.

Dessutom planeras ett regionalt cykelstråk längs med Huddingevägen som kan underlätta för cykelpendlare till Flemingsberg.

Den nya trafikplatsen är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg, eftersom bättre infrastruktur och transportsystem behövs.

Ytterligare vägplaner
Trafikverket tar även fram en ny vägplan för området mellan Södertörns högskola i Huddinge och Pålamalm i Botkyrka. Vägplanen består av tre delar: Infart Riksten, Trafikplats Högskolan och ett regionalt gång- och cykelstråk mellan Flaggplan i Tullinge och Hälsovägen i Huddinge.

Trafikplats Högskolan

Den nya trafikplatsen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen. Samtidigt som den öppnar fler vägar in i området från Huddingevägen.

Läs mer om den antagna detaljplanen på huddinge.se