Bild som visar planerad stadsutveckling i Flemingsberg

UTVECKLINGSOMRÅDEN

1. Flemingsbergsdalen utvecklas till en ny central stadsdel med stort inslag av handel och kontor. Ett nytt samlande centrum skapas intill stationen och Regulatorbron.

2. Resecentrum. Stationen blir en del av det nya centrumet och utvecklas till en effektiv bytesnod.

3. Campus Flemingsberg fortsätter att utvecklas med fler institutioner och studentbostäder.

4. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ges möjlighet att expandera.
Kopplingar mellan Tullinge villastad och centrala Flemingsberg stärks.

5. Tullinge villastad integreras och förenas med sjukhusområdet. Kommande utbyggnad måste hantera övergången i skala mellan både bebyggelse och gatustruktur. En målsättning är att etablera en samlande park som viktig mötesplats och funktion som förenar.

6. Området norr om Flemingsberg utreds för blandad bebyggelse, parker och offentlig service.

7. Nya kvarter längs Hälsovägens norra sida är under genomförande.

8. Björnkulla planeras utvecklas till en blandad stadsdel med bland annat naturnära bostäder.

9. Möjligheter till förtätning i delar av Visättra utreds.

10. Hantverksbyn utvecklas som verksamhetsområde över kommungränsen.

GATOR, STRÅK OCH KOPPLINGAR

11. En sänkning och överdäckning av delar av Huddingevägen (väg 226) utreds.

12. Hälsovägen och dess förlängning via det nya resecentrumet och Regulatorbron blir Flemingsbergs centrala stråk. Här planeras en sträckning av Spårväg Syd.

13. Katrinebergsvägen blir en viktig koppling mellan Tvärförbindelsen, Flemingsberg och Tullinge.

14. Kopplingen mellan Tullinge Villastad och centrala Flemingsberg stärks. Alfred Nobels allé utvecklas som huvudstråk. Byggnaderna längs stråket vänder sina entréer mot gatan. I bottenvåningarna inryms verksamheter så som caféer, butiker och gym. Västerut längs Alfred Nobels allé blir inslaget av bostäder större. Skalan på bebyggelsen minskar för att möta småhusbebyggelsen i Tullinge villastad.

15. Trafikplats högskolan är under genomförande och skapar en ny infart till Flemingsberg samt en ny förbindelse mellan västra och östra Flemingsberg.

16. Möjligheterna att skapa ett huvudstråk längs bland annat Anatomivägen utreds. Flemingsbergsleden föreslås förlängas över Huddingevägen (väg 226) och järnvägen.

17. Flemingsbergsleden blir ett nytt viktigt huvudstråk mellan Grantorp, Visättra och den nya centrala stadsdelen.

18. Nytt huvudstråk som löper vidare genom Björnkulla vidare till Hantverksbyn.